Vị trí tuyển dụng

Sale phần mềm

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Sale phần mềm
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

WordPress

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Lập trình viên WordPress
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

Theme Magento 2

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Lập trình viên Theme Magento 2

-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

 

Frontend - Vuejs

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Lập trình viên Frontend - Vuejs
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn

Lập Trình viên PHP - Laravel

-Nơi làm việc: Văn phòng công ty
-Chuyên ngành: Lập trình viên php - Laravel
-Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn